Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

Tính năng
Standard
Professional
Enterprise

1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Yes

Yes

Yes

2. Kế toán công nợ Khách hàng, nhà cung cấp

Yes

Yes

Yes

3. Kế toán công nợ Hợp đồng

Yes

Yes

Yes

4. Kế toán công nợ Công trình

No

Yes

Yes

5. Kế toán hạn thanh toán

Yes

Yes

Yes

6. Kế toán bán hàng

Yes

Yes

Yes

7. Kế toán kho

Yes

Yes

Yes

8. Kế toán tài sản cố định

Yes

Yes

Yes

9. Kế toán thuế

Yes

Yes

Yes

10. Hóa đơn tự in

Yes

Yes

Yes

11. Kế toán giá thành công trình

No

Yes

Yes

12. Kế toán giá thành sản xuất

No

No

Yes

13. Kế toán chênh lệch tỷ giá

Yes

Yes

Yes

14. Kế toán tổng hợp

Yes

Yes

Yes

15. Quản trị hệ thống

Yes

Yes

Yes