Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

24/7- BLOG


BÍ QUYẾT NHỚ NHANH CÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng cân đối kế toán

           Thể hiện tài sản và Nguồn hình thành nên tài sản TẠI 1 THỜI ĐIỂM=> Vậy cách lập là Tài sản là Loại 1 và Loại 2. Nguồn hình thành nên tài sản là loại 3 và 4=> SUY RA CÁCH LẬP LẤY SỐ DƯ TỪ LOẠI 1 CHO ĐẾN LOẠI 4 để lập Bảng cân đối kế toán
 
2. Kết quả kinh doanh:
         Là thể hiện lãi lỗ của Công ty trong 1 thời kỳ. Mà lãi lỗ là Doanh thu -Chi phí. Mà doanh thu là loại 5;7 và Chi phí là loại 6;8=> Vậy lập KẾT QUẢ KINH DOANH lấy từ loại 5 cho đến loại 8 kết chuyển vào loại 9 để lập
 
3. Lưu chuyển tiền tệ:
          Thể hiện dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp trong `1 thời kỳ. Vậy dòng tiền vào là thu tiền (Bên nợ TK 111;112;113;1281). Dòng tiền ra là Chi tiền (Bên có TK 111;112;113;1281). VẬY để lập LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ thì Lấy sổ cái của TK 111;112;113;1281. Nhưng chủ yếu là lấy TK 111;112
 
4. Thuyết minh báo cáo tài chính: 
           Giải thích số liệu chi tiết cho 3 mẫu báo cáo trên => Vậy để lập được thuyết minh thì chi tiết số liệu cho 3 mẫu báo cáo trên. Càng chi tiết càng tôt để người đọc dễ hiểu. Muốn hiểu chi tiết các số liệu của 3 mẫu báo cáo trên thì các BẠN ĐỌC THUYẾT MINH SẼ THẤY VẤN ĐỀ ĐÓ.
Total: 0 Comment(s)