Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

24/7- BLOG


Hướng dẫn sao chép chứng từ

Với kế toán, hàng tháng có sự lặp đi lặp lại một nghiệp vụ kế toán. Để tăng thao tác nhập liệu nhanh chóng và tránh sai sót khi định khoản nghiệp vụ kế toán, phần mềm hỗ trợ khả năng sao chép một chứng từ hiện có. Quý khách hàng sau khi thêm một chứng từ như Thu tiền m
ặt, Chi tiền mặt--> Chọn Sao chép--> Chọn Số chứng từ cần sao chép--> Chọn Tháng--> Chọn Năm--> Tích vào các lựa chọn muốn sao chép như Sao chép chi tiết hạch toán; Sao chép chi tiết vật tư, hàng hóa; Sao chép chi tiết tài sản, công cụ--> Nhấn Sao chép--> Sau khi sao chép Quý khách có thể sửa một vài thông tin của chứng từ cho phù hợp.

Total: 0 Comment(s)