Sản phẩm phần mềm VIETSTAR.NETTính năng phần mềm VIETSTAR.NETHình ảnh phần mềm VIETSTAR.NET

24/7- BLOG


Hướng dẫn tìm kiếm đối tượng khi nhập liệu

Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều thông tin. Ví dụ như: Mã, tên, mã số thuế đối tượng...

Khi lập phiếu tại các ô đối tượng, Quý khách hàng nếu không nhớ Mã thì có thể tìm kiếm theo tên, mã số thuế... Tại ô đối tượng, Quý khách hàng nhập thông tin muốn tìm kiếm--> Nhấn F4--> Danh sách hỗ trợ hiện ra sẽ lọc thông tin tìm kiếm cho Quý khách hàng.

Quý khách hàng cũng có thể tìm kiếm thông tin tại Danh sách hỗ trợ hiện ra--> Nhập thông tin tìm kiếm--> Hệ thống sẽ tự tìm kiếm thông tin hiển thị cho Quý khách hàng.

 

Total: 0 Comment(s)